Клієнтська угода


Шановний клієнте! Перед початком використання платформи, будь ласка, уважно ознайомтеся з цією клієнтською угодою. Ця угода регулює відносини між Вами і Profitonomy, і умови використання Вами платформи та пов’язаних з платформою сервісів Profitonomy.

Ця Клієнтська угода ( далі – «Угода») укладається між веб-платформою Profitonomy (у подальшому – «Profitonomy») та Вами, особою, яка отримує право використання Програми (у подальшому – «Клієнт»), на нижчевикладених умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ: 

1.1. «Програма» – програмна продукція «Profitonomy», що є результатом комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу (як в цілому, так і його компонентів), розміщеного на зовнішніх серверах; 

1.2. «Клієнт» – юридична або фізична особа, яка отримала право використання Програми на умовах цієї Угоди і має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення цієї Угоди; 

1.3. «Тариф» – тип Програми, що відрізняється від інших за функціональними можливостями. Перелік тарифів з зазначенням вартості та строків, на які Програма надається для використання (строків доступу), наведено за адресою: https://forbusiness.profitonomy.org/

Перелік функціональних можливостей Програми для кожного з тарифів наведено за адресою: https://forbusiness.profitonomy.org/ 

1.4. «Сайт» – веб-сайт Profitonomy, розташований в мережі Інтернет за адресою https://profitonomy.org/

1.5. «Партнер» – особа, уповноважена Profitonomy на перепродаж клієнтам Програми. 

1.6. Інші поняття, використані у цій Угоді, вживаються у розумінні, визначеному у Умовах використання та законодавстві України. 

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ УГОДИ 

2.1. Ця Угода є пропозицією укласти електронний договір (офертою). Угода укладається шляхом пропозиції Profitonomy укласти її, і прийняття угоди Клієнтом. 

2.2. Profitonomy робить пропозицію укласти цю Угоду шляхом її розміщення в мережі Інтернет. 

2.3. Клієнт надає Profitonomy відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції Profitonomy укласти цю Угоду шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій: ‐ реєстрація Клієнта у Програмі; ‐ прийняття Клієнтом умов Угоди на Сайті; ‐ будь-яке використання Клієнтом Програми; ‐ у випадку укладення окремого договору на придбання права використання Програми з Profitonomy або Партнером – шляхом укладення такого договору.

2.4. Якщо Клієнт не погоджуєтеся з будь-якою з умов цієї Угоди, він не має права використовувати Програму. Повне та безумовне прийняття Клієнтом умов цієї Угоди є необхідною умовою використання Програми. 

2.5. Ця Угода укладається в момент прийняття Клієнтом пропозиції її укласти (але у будь-якому разі – не пізніше моменту початку використання ним Програми) і діє до моменту її розірвання. Розірвання Угоди не припиняє зобов’язань, що виникли під час її дії. 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

3.1. За цією Угодою Profitonomy надає Клієнту право використання Програми за її функціональним призначенням на умовах Угоди. 

3.2. У випадку придбання Клієнтом права на використання Програми, умови такого придбання можуть визначатися: ‐ відповідним окремим договором Клієнта з Profitonomy або Партнером. В такому договорі визначаються найменування тарифу, кількість примірників (копій, доступів) та вартість Програми; ‐ онлайн-замовленням Клієнта, яке здійснюється через Сайт. У замовленні визначаються найменування тарифу, кількість примірників (копій, доступів) та вартість Програми. Клієнт підтверджує замовлення шляхом його оплати. Profitonomy залишає за собою право відмовити Клієнтові у виконанні замовлення. 

3.3. За згодою з Profitonomy Клієнт має право змінити тариф протягом усього строку дії права на використання Програми. 

3.4. Строк дії права на використання Програми починає свій перебіг з моменту надання Клієнту доступу до Програми на умовах відповідного тарифу. 

 3.5. У разі закінчення строку дії права на використання Програми та не придбання Клієнтом права на використання Програми на умовах платного тарифу або спеціальної пропозиції, Клієнт втрачає право на використання Програми. 

3.6. Всі положення цієї Угоди поширюються як на Програму в цілому, так і на її окремі компоненти, які не можуть бути розділені і/або використовуватися на різних комп'ютерах. 

3.7. У розумінні п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України операція з надання Клієнту права використання Програми на умовах цієї Угоди є постачанням програмної продукції і звільняється від оподаткування ПДВ. 

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ 

4.1. Умови цієї Угоди можуть бути змінені Profitonomy у будь-який час шляхом розміщення оновленої версії Угоди за адресою: https://forbusiness.profitonomy.org/ugoda/. Profitonomy повідомляє Клієнту про внесення змін шляхом надсилання йому відповідного повідомлення. Клієнт є належно повідомленим про зміни умов Угоди з моменту надіслання такого повідомлення. 

4.2. Клієнт зобов’язується приймати будь-які зміни, внесені Profitonomy до умов Угоди. У випадку, якщо Клієнт не приймає такі зміни, він зобов’язаний протягом п’яти днів з моменту повідомлення про це Клієнта письмово повідомити Profitonomy про неприйняття змін. У випадку, якщо Клієнт не повідомив Profitonomy про неприйняття змін до Угоди, вважається, що Клієнтом прийнято такі зміни з шостого дня після повідомлення про них. 

4.3. У випадку неприйняття Клієнтом змін до Угоди її дія припиняється автоматично у момент закінчення строку дії права на використання Програми. У цьому випадку Клієнт не має права на продовження строку дії права на використання Програми. Якщо право на використання Програми надано Клієнту на невизначений строк, дія Угоди припиняється протягом п’яти днів з моменту повідомлення Клієнта про зміну умов Угоди. 

4.4. Клієнт має право отримати цю Угоду на свою електронну пошту у формі, що унеможливлює зміну її змісту. Отримана Клієнтом Угода у такій формі є чинною до моменту внесення змін до Угоди у порядку, передбаченому цією статтею. 

4.5. Внесення змін до Умов використання відбувається у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії за адресою: https://forbusiness.profitonomy.org/. 

4.6. Profitonomy має право в односторонньому порядку змінити перелік та умови тарифів шляхом розміщення оновленого переліку за адресою: https://forbusiness.profitonomy.org/. у строк не пізніше чотирнадцяти днів до дати введення в дію таких змін. У випадку змін у функціональних можливостях Програми Profitonomy розміщує відповідний оновлений перелік за адресою: https://forbusiness.profitonomy.org/

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. У разі порушення Клієнтом умов Угоди та/або Умов Profitonomy має право у будь-який час в односторонньому порядку розірвати дану Угоду, повідомивши про це Клієнта через його Особистий кабінет або електронну пошту, вказану у Особистому кабінеті, за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без наступних виплат Клієнтові будь-яких компенсацій, пов'язаних із зазначеним розірванням. Сплачена Клієнтом вартість наданої для використання Програми не підлягає поверненню у цьому разі. 

5.2. Profitonomy має право у будь-який час в односторонньому порядку без повідомлення Клієнта розірвати дію Угоди у разі невикористання Програми протягом п’ятдесяти днів. При цьому Profitonomy не зобов’язаний сплачувати Клієнтові будь-яких компенсації, пов'язані із зазначеним розірванням. Під невикористанням Програми розуміється відсутність в архівній системі Profitonomy даних про авторизацію Клієнта або користувачів. 

5.3. При розірванні або іншому припиненні дії цієї Угоди Клієнт втрачає право використання Програми, а всі облікові записи та Контент видаляються. 

5.4. Profitonomy має право у будь-який момент в односторонньому порядку зупинити або обмежити доступ до Програми та її використання Клієнтом і користувачами у випадку, якщо Profitonomy має підозри у несанкціонованому доступі до Програми третіх осіб. 

5.5. Profitonomy має право передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам без згоди Клієнта. Клієнт не має права передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам без згоди Profitonomy. 

5.6. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Profitonomy та Клієнт керуються чинним законодавством України. 

5.7. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Угоди або у зв'язку з нею, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Profitonomy та Клієнтом підлягає розгляду відповідно у відповідному суді згідно з законодавством України. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ https://profitonomy.org/